Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

De pedagogisch medewerksters begeleiden de kinderen op alle fronten, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en opvoeding centraal staat. Ons uitgangspunt bij het omgaan met kinderen van 0 tot 4 jaar is het bieden van een veilige, vertrouwde omgeving, waarin de kinderen kunnen omgaan met andere kinderen en volwassenen en de ruimte krijgen zich zowel individueel als in groepsverband te ontplooien, met respect voor het kind. Dus spelenderwijs op ontdekking en tot ontwikkeling komen.

De baby’s worden gevoed, verschoond en verzorgd, maar ook geknuffeld en getroost. Er is tevens voldoende ruimte voor spelletjes. Dat geldt ook voor de peuters, al wordt bij hen de gezamenlijke activiteiten, als tekenen, verven, plakken en zingen steeds belangrijker. Vrij spel krijgt de aandacht die het verdient, en er is genoeg speelgoed aanwezig om het iedereen naar de zin te maken passende bij de leeftijd. Voorlezen is bij deze groep populair. 's Morgens en ’s middags wordt er ook buiten gespeeld, bijvoorbeeld in de zandbak . Tussendoor wordt er sap en thee gedronken, fruit gegeten en wordt de broodmaaltijd genuttigd. ’s Middags kunnen de peuters een dutje doen.

In het pedagogisch beleidsplan zijn in duidelijke en observeerbare termen de vier competenties uit de Wet kinderbescherming uitgewerkt:  emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en de overdracht van normen en waarden.
Bovenstaande is de verkorte versie van wat het pedagogische beleidsplan inhoudt, mocht u interesse hebben dan kunt u het gehele plan te allen tijde inkijken, het is aanwezig op het kinderdagverblijf.

Onze slogan is:  “ Laat het Kind, Kind blijven

Twatalich belied

Op bernedeiferbliuw Woudfennen wurkje wy mei in twatalich belied (Frysk-Nederlânsk). Dat dogge wy om’t meartalichheid leuk én learsum is foar bern. Ut tal fan ûndersiken út binnen- en bûtenlân docht bliken dat it goed is foar de taalkundige, sosjale en de kognitieve ûntwikkeling fan in bern.  De bêste basis foar in meartalige ûntwikkeling leit yn de foarskoalske perioade. Bern fan nul oant fjouwer binne hiel fleksibel, sy sitte midden yn har taalûntwikkeling. At sy yn in omjouwing binne dêr’t twa (of mear) talen sprutsen wurde, leare sy de twadde (of tredde) taal der boartsjendewei by.

It is hjir by wol fan belang dat der bewust en konsekwint mei de talen omgongen wurdt. Wy wurkje mei it ien-persoan-ien-taalmodel. Dat hâldt yn dat elke liedster konsekwint yn ien taal praat. Yn ús gefal betsjut dat dat alle liedsters Frysk prate. It Nederlânsk kriget in plak yn aktiviteiten as sjongen, foarlêzen en by rollespultsjes. Sa leare de bern de talen goed fan elkoar te skieden.

Fierder is it fan belang dat de talen op in stimulearjende wize oanbean wurde. Op bernedeiferbliuw Woudfennen kreëarje wy bewust in taalrike omjouwing. Wy wurkje mei tema’s, sjonge en lêze in soad en dogge taalspultsjes mei de bern. In provinsjale fisitaasjekommisje beoardielet ús op de kwaliteit fan ús taalpedagogysk hanneljen.