Oudercommissie en ondersteuning

Oudercommissie

Per 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Deze wet geeft ouders de mogelijkheid om mee te praten over en invloed uit te oefenen op belangrijke beleidsonderwerpen betreffende de kinderopvang. Kinderopvang Woudfennen heeft een oudercommissie die de belangen van alle kinderen en hun ouders behartigt.

De Oudercommissie heeft als doelstelling:

  • De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
  • Te adviseren ten aan zien van de kwaliteit, mee willen praten en beslissen.
  • Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de leiding van het kindercentrum

Taken en bevoegdheden:

  • Fungeert als aanspreekpunt voor de ouders.
  • Vergadert circa 4 maal per jaar. In principe zijn de vergaderingen openbaar. Als ouders die niet in de oudercommissie zitten hierbij aanwezig willen zijn, dan kan dat.
  • Heeft de bevoegdheid de houdster minimaal 1 à 2 keer per jaar te verzoeken deel te nemen aan een (gedeelte van een) vergadering van de oudercommissie.
  • Kan het GGD inspectierapport opvragen bij de vestigingsmanager/online op website.
  • Zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie en/of thema avond organiseren.
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de houdster van de kinderopvang

De voorzitter van de oudercommissie is S. van der Meer, de secretaris is W. de Jong en lid zijn F. Rispens, G. Boer-Reitsma en J. van Vliet. Verdere informatie over de oudercommissie hangt op het mededelingenbord in de hal van de kinderopvang.

Iedereen mag meedenken.......

Ondersteuning

Als kinderopvang Woudfennen hebben wij de mogelijkheid om een kinderpedagoog in consult te nemen. Wanneer deze nodig lijkt te zijn, doen wij dit in overleg met de ouders.
Tevens is er een vertrouwenspersoon binnen kinderopvang Woudfennen ten aanzien van het 4-ogen principe. Haar naam, telefoonnummer en emailadres kunt u vinden in de hal op het mededelingenbord, of opvragen bij een van de medewerk(st)ers.